Regulamin

ZASADY PRZYJMOWANIA I PRZYNALEŻNOŚCI DO PUK

PUK jako związek stowarzyszeń zrzesza wyłącznie stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

1.    Członkami PUK mogą być stowarzyszenia oraz inne osoby prawne o celach niezarobkowych. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

2.  Organizacje kynologiczne prowadzące księgi rodowodowe gwarantujące czystość rasy mogą być członkami PUK. Organizacje te w swoich regulaminach oraz praktycznym działaniu muszą zapewniać:

a.    udokumentowane pochodzenie zwierząt przynajmniej do piątego pokolenia (prowadzenie ksiąg rodowodowych);

b.    wydawanie rodowodów wszystkim urodzonym szczeniętom;

c.    kontrole miotów;

d.    zakaz sprzedaży szczeniąt bez rodowodu (ewentualnie tymczasowego certyfikatu uprawniającego do otrzymania rodowodu);

e.    przejrzysty i czytelny obieg dokumentacji hodowlanych w organizacji;

f.     organizowanie wystaw psów rasowych lub przeglądów hodowlanych (bonitacji);

g.    bezwzględne przestrzeganie czystości rasy;

h.    obowiązkowe prowadzenie badań w kierunku dysplazji – prześwietleń stawów
biodrowych (HD), zalecane stawów łokciowych (ED), dla ras podatnych na te schorzenia.

3   Jest zalecane aby:

a.       dla zwierząt używanych w hodowli był określony profil DNA pozwalający weryfikować pochodzenie;

b.      organizacje uznawały rodowody i metryki wydawane przez polskie organizacje kynologiczne prowadzące księgi rodowodowe równocześnie gwarantujące czystość rasy.

4.  Organizacje powinny kłaść nacisk na dbałość o przestrzeganie zasad związanych ze zdrowiem
i pielęgnacją psów oraz na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

5.  Organizacje ubiegające się o przyjęcie muszą pokryć koszty związane z oceną i lustracją
a w szczególności pokryć rzeczywiste koszty dojazdu i pobytu osobom funkcyjnym PUK podczas ich lustracji oraz koszty administracyjne (np. korespondencja).

6.  Organizacja ubiegająca się o przyjęcie do PUK dostarcza do Zarządu wniosek wraz z informacją
o stowarzyszeniu, o przynależności do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz statut
i wszystkie regulaminy. Dołącza też uchwałę dotyczącą chęci wstąpienia wydaną zgodnie
ze swoim statutem.

7.  Przyjęcie do PUK może być poprzedzone okresem próbnym, w trakcie którego będzie kontrolowane faktyczne spełnianie zasad powyższego regulaminu.

8.  Sprzeczne cele i zasady działania organizacji wobec innych członków PUK i PUK mogą być przyczyną odmowy przyjęcia.

9.  O przyjęciu członka, o okresie próbnym i jego długości decyduje Zarząd PUK.

 Walne Zebranie  zatwierdziło również tekst jednolity Regulaminu  z datą 27.09.2020r