Statut

 

Statut Polskiej Unii Kynologicznej

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

 § 1

Polska Unia Kynologiczna zwana dalej Unią stanowi międzynarodowy związek stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w Polsce i na świecie na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu, zwanych dalej Członkami. Unia może używać nazwy skróconej PUK.

 
§2

Terenem działania Unii jest obszar Polski i innych krajów, a siedzibą władz miejscowość Międzyborów.

 
§3

Unia jest organizacją samorządną i posiada osobowość prawną.

Unia używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Unii zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Unia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 
§4

Unia może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbliżone są do jej celów.

 
§5

Czas trwania Unii jest nieograniczony.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 §6

Celem Unii jest:

1.   Inicjowanie uregulowań prawnych normujących działalność związaną ze zwierzętami, a w szczególności działalność treserów, zoopsychologów, zoofizjoterapeutów, groomerów, kynoterapeutów oraz hodowlę psów rasowych i występowanie o interpretację przepisów w tym zakresie.

2.   Propagowanie psa rasowego w Polsce i na świecie.

3.   Edukacja w zakresie wiedzy kynologicznej, prawidłowej selekcji i etyki hodowli.

4.   Edukacja w zakresie prawidłowego utrzymania, wychowania, szkolenia psów i budowania dobrych relacji między człowiekiem i psem.

5. Edukacja w zakresie wiedzy związanej ze zdrowiem i pielęgnacją psów.

6. Promowanie zawodów związanych ze zwierzętami, a w szczególności takich jak treser psów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta, groomer, kynoterapeuta.

7. Kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.

8.      Promowanie użytkowego wykorzystania psów w szczególności dla osób niepełnosprawnych, w celach terapeutycznych i edukacyjnych.

9.      Działania w zakresie ochrony zwierząt.

10.   Umożliwianie wzajemnej współpracy pomiędzy Członkami.

11.   Promowanie i reprezentacja członków Unii w kraju i na świecie.

12.   Współpraca z organizacjami o podobnych celach działania z całego Świata.

 
§ 7

Unia realizuje swoje cele poprzez:

1.   Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń.

2.   Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.

3.   Obejmowanie patronatem honorowym wystaw, pokazów,  zawodów kynologicznych, zawodów „psich sportów”.

4.   Wydawanie biuletynów, ulotek i innych publikacji oraz prowadzenie serwisu internetowego.

5.   Udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących celów działalności Unii.

6.   Przekazywanie organom administracji wniosków i postulatów.

7.   Wydawanie znaczka Unii.

 
§8

Unia może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Unii służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jej członków

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 
§9

Członkowie Unii dzielą się na:

Zwyczajnych.

Wspierających.

 
§10

1.   Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub inna osoba prawna z wyłączeniem związków stowarzyszeń, o celach niezarobkowych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Unii i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie przyjmowania
i przynależności do PUK.

2.   Członek zwyczajny jest reprezentowany w Unii przez osoby fizyczne uprawnione do reprezentacji, zgodnie z obowiązującym daną organizację statutem lub inne pisemnie upoważnione do tego osoby fizyczne w liczbie dwóch z każdej organizacji. W przypadku wyboru tej osoby do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członek zwyczajny ma obowiązek upoważnić inną osobę do jego reprezentowania na Walnym Zebraniu.

3.   Każdy członek Unii w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w Unii

 
§11

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca Unii pomoc merytoryczną, rzeczową
lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Unii i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

 2.   Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w Unii przez upoważnioną osobę fizyczną, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną statutem lub inną pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną.

3.   Każdy członek wspierający w dowolnym terminie ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w Unii

 
§12

Członek zwyczajny ma prawo:

Wybierać i być wybieranym do organów Unii.

Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Unii.

Korzystać z pomocy i urządzeń Unii na zasadach określonych przez Zarząd.

 
§13

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach Unii, w tym Walnego Zebrania.

 
§14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Unii.

Uczestniczenia w działalności Unii.

Regularnego opłacania składek członkowskich.

Dbania o dobre imię Unii oraz wzrost jej roli i znaczenia.

 
§15

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Unii w zadeklarowany przez siebie sposób.

 
§16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia.

Likwidacji osoby prawnej.

Pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zebrania z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Unii lub w związku z nieregularnym opłacaniem składek członkowskich.

 
§17

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Unii

 
§ 18

1.   Organami Unii są: Walne Zebranie Członków,  Zarząd,  Komisja Rewizyjna.

2.   Kadencja Zarządu Unii i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3.   Uchwały władz Unii podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

4.   Zebrania i posiedzenia władz Unii mogą się również odbyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Unii, która:

1)        ustala wytyczne programowe i plany działania;

2)        wybiera przewodniczącego Zarządu Unii, Zarząd, Komisję Rewizyjną;

3)        uchwala regulamin wyborów;

4)        przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi
na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5)        podejmuje uchwały w sprawach statutu, jego zmian i rozwiązania Unii;

6)        podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady;

7)        uchwala regulamin działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

8)        ustala wysokość składek członkowskich;

9)        rozpatruje odwołanie w sprawach członkowskich;

10)     uzupełnia skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej - w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 
§20

1.    Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Unii przynajmniej raz w roku. O terminie walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków na przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania, za zgodą członka powiadomienie może mieć formę elektroniczną.

2.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności

a)    w terminie zgodnie z §18 pkt. 3

b)   w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu i godzinę później od pierwszego terminu
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 
§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Unii w trakcie kadencji, uzupełnienie składu, organ ten przeprowadza na zasadach kooptacji. Liczba dokooptowanych członków organu, nie może przekroczyć połowy składu pochodzącego z wyboru. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wybór nowych członków musi zostać zatwierdzony.

 
§22

1.   Zarząd jest naczelną władzą Unii. Kieruje on całokształtem działalności Unii, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.   Wszyscy członkowie Zarządu mogą reprezentować związek stowarzyszeń samodzielnie.

3.   Zarząd Unii składa się z 3 do 5 osób (w tym przewodniczącego, skarbnika i sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do Unii zgłoszonych pisemnie Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny Unii
ma prawo zgłosić na piśmie do 5 nazwisk kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.

4.   Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza, skarbnika i jeśli liczebność pozwoli do dwóch
v-ce przewodniczących a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

  

§23

Do obowiązków Zarządu Unii należy:

a)    realizowanie działalności Unii;

b)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c)    opracowywanie preliminarzy budżetowych, planu działalności, sprawozdań i wniosków;

d)   gospodarowanie funduszami i majątkiem Unii;

e)   reprezentowanie Unii wobec wszelkich władz i urzędów;

f)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

g)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

h)   podejmowanie uchwał w sprawach działalności bieżącej Unii.

 
§24

Posiedzenia Zarządu Unii odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 
§25

1.   Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób (w tym przewodniczącego i sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków organizacji należących do Unii zgłoszonych pisemnie Przewodniczącemu Walnego Zebrania przed rozpoczęciem głosowania. Każdy członek zwyczajny Unii
ma prawo zgłosić na piśmie do 5 nazwisk kandydatów. Lista kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinna zawierać pisemną zgodę kandydata.

2.   Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza
a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie.

 
§26

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Unii. Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:

a)    kontrolę działalności Unii

b)   kontrolę gospodarki finansowej i majątkowej Unii

c)    składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Unii

d)   występowanie do Zarządu Unii z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
lub posiedzenia Zarządu Unii.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Unii

 §27

Fundusze Unii składają się z :

a)    wpływów ze składek członkowskich

b)   darowizn i zapisów

c)    dochodów z własnej działalności

d)  dotacji

e)  wpływy z działalności gospodarczej, o ile taka jest prowadzona.

 
§28

Unia jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

Unia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29

1.   Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw, zleceniach i dla ważności oświadczenia woli,
jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych związku stowarzyszeń wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu.

2.   Przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu i podmiotami związanymi z członkami zarządu wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisu przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii

 
§30

1.   Zmiana statutu Unii może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków.

2.   Rozwiązanie Unii może nastąpić na mocy uchwały zwyczajnego względnie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględna ilością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Unii.

 
§31

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Unii muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 
§32

Statut uchwalony został przez założycieli Unii na zebraniu w dniu 07.01.2010.

Data zmiany 27.09.2020.